در اینجا تصاویر برخی از دانش‌پذیران دوره vip حسابدار موفق به اشتراک گذاشته شده است. دانش‌پذیرانی که برای یادگیری هدف گذاری کرده اند، برای آن سرمایه ای از جنس پول و از آن مهم تر زمان گذاشته اند.تصمیم بگیرید یک روز شما در قاب دانش‌پذیران دوره حسابدار موفق قرار بگیرید و داستان خود را برای ما تعریف کنید.(نظرات ویدیویی در پیچ اینستاگرام قرار داده شده است)

فهرست